Remedial Teaching Kinderspel – Oosterbeek

Wat is remedial teaching?

What you can practice,
you can improve

Remedial teaching is extra didactische hulp aan kinderen die een probleem ervaren bij het leren. Dat kan  zijn op gebied van rekenen, technisch- en begrijpend lezen of spelling. Ook bij schrijfproblemen of concentratieproblemen kan een kind gebaat zijn bij remedial teaching.

Bij de begeleiding kijk ik naar het totaalbeeld van uw kind. Het is van groot belang dat een kind goed in zijn vel zit en zelfvertrouwen heeft bij de dingen die het doet. Ik kijk bijvoorbeeld naar de naar de motorische ontwikkeling en hoe die tot op heden is verlopen. Als hierin hiaten zitten kan dit een onderliggende oorzaak zijn van een leerprobleem. Deze benadering van leermoeilijkheden wordt ook wel psychomotorische remedial teaching genoemd. Bij deze vorm van remedial teaching wordt in de lessen zoveel mogelijk gebruik gemaakt van spel en beweging om het leerdoel te bereiken en eventuele hiaten op te vullen zodat er een stevig fundament is voor het leren.

Sommige leerproblemen zijn tijdelijk. Een kind heeft om bepaalde redenen een achterstand in leerstof opgelopen en mist hierdoor vaardigheden om zich verder in de leerstof te ontwikkelen. Door een begeleidingstraject op maat wordt het leren weer leuk.

Andere leerproblemen zijn blijvend van aard. Dit zijn de leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie, maar ook bijvoorbeeld ADD en ADHD. Ik bied dan ondersteuning door vaardigheden aan te leren en te oefenen, maar ook door het aanbieden van compenserende strategieën.

kinderspel-schrift